قاب و چرخ حمل ونقل نام قطعه:
6561.3.9.1 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: