پیچ بالانس زیر شاسی نام قطعه:
6561.3.1.2 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
لاستیک و آهن جنس قطعه: