قاب ریلی نام قطعه:
6561.4.4 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: