کلید ایمنی نام قطعه:
6561.1.5 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: