جای لیوان مانیتور نام قطعه:
6561.1.18 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: