سرعت سنج نام قطعه:
6561.2.4 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
الکترونیک جنس قطعه: