پیچ پایه ضربه گیر نام قطعه:
6561.4.18.2 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: