کابل داخل ستون دسته نام قطعه:
6561.4.14 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
کابل جنس قطعه: