پایه موتور نام قطعه:
6561.2.1.1 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: