موتور نام قطعه:
6561.2.1 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
الکتریکی جنس قطعه: