در ذغال موتور نام قطعه:
661.2.14 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: