ضربه گیر چرخ عقب نام قطعه:
6561.4.18.1 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
لاستیک جنس قطعه: