پایه و چرخ عقب نام قطعه:
6561.4.18 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: