بست فلزی قاب ریلی نام قطعه:
6561.4.4.1 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: