پیچ ستون دسته نام قطعه:
6561.3.3.3 سریال قطعه:
8 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: