واشر بست قاب ریلی نام قطعه:
6561.4.4.2 سریال قطعه:
4 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: