تسمه موتور نام قطعه:
6561.2.9 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
لاستیک جنس قطعه: