پیچ و لاستیک زیر پایه نام قطعه:
6561.3.2.7 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: