تسمه نقاله نام قطعه:
6561.4.1 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
لاستیک جنس قطعه: