ستون دسته نام قطعه:
6561.3.3 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: