پیچ ضامن نگهدارنده نام قطعه:
6561.3.12 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن و پلاستیک جنس قطعه: