کشویی ضامن تاشو نام قطعه:
6561.4.17 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: