جک نام قطعه:
6561.4.3 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: