موتور شیب نام قطعه:
6561.2.6 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
الکتریکی جنس قطعه: