پیچ پایه اتصال موتور شیب به شاسی نام قطعه:
6561 سریال قطعه:
2 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: