قاب زیر موتور نام قطعه:
6561.2.8 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
پلاستیک جنس قطعه: