پایه اتصال موتور شیب به شاسی نام قطعه:
6561.3.2.6 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: