بیس اصلی تردمیل نام قطعه:
6561.3.1 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: