شاسی زیر نام قطعه:
6561.3.2 سریال قطعه:
1 ضریب مصرف:
آهن جنس قطعه: