نوادا (NEVADA)

گروه : دوچرخه سايز ٢٤ ، ٢٦

سایز:26 کوهستان (21 دنده) و رنگی