وینگ (WING)

گروه : دوچرخه سايز ٢٤ ، ٢٦

24،26 کوهستان (21 دنده)