تورینو (TORINO)

گروه : دوچرخه سايز ٢٤ ، ٢٦

سایز : 26 ، 24 کوهستان(21) دنده